Kataster nehnuteľností

Ponuka služieb v rámci katastra nehnuteľností

  • výber údajov zo správy katastra
  • vyhotovenie geometrických plánov pre právnické a fyzické osoby (majetkoprávne vysporiadanie, delenie pozemkov, porealizačné zamerania ku kolaudácii stavieb, vecné bremená a pod.)
  • podklady pre majetkoprávne vysporiadanie
    vyhotovenie výkupových elaborátov
  • vytyčovanie hraníc pozemkov
  • identifikácia parciel
  • majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pre investičnú výstavbu